Jump to content

Kotirauha, Julkisrauha Ja Yksityisalueet Ja -tiet


Mesu
Followers 0

Recommended Posts

Viime aikoina on esiintynyt runsaasti keskustelua luvattomista ja luvallisista kätköpaikoista, ja mm. kotirauha, julkisrauha ja oikeus liikkua yksityisellä alueella ja käyttää yksityistä tietä ovat olleet esillä. Yksityisalueella liikkumisesta on esitetty lakia tiukempiakin mielipiteitä, mutta toisaalta julkisrauhan rikkomiseen on suhtauduttu melko välinpitämättömästi.

 

Kesällä totesin, että eräs kätkö oli sijoitettu julkisrauhan suojaaman rakennuksen lukitulle ja aidatulle piha-alueelle. Kätkön tekijä ei ilmeisesti ollut ajatellut, että paikka on kielletty, vaikka kätköön voikin ehkä ylettyä aidan ulkopuolelta. Myöhemmin havaitsin, että toinen kätkö oli sijoitettu kymmenkunta metriä rakennustyömaan aidan sisäpuolelle ja aidassa lukee: ”Työmaa-alue. Pääsy kielletty.” Näiden kokemusten jälkeen näin tarpeelliseksi koota tämän tietopaketin kotirauhasta, julkisrauhasta ja niihin liittyvistä asioista.

 

Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.” (RL 24:11.)

 

Lakiehdotuksen perustelut täsmentävät vielä kotirauhan laajuutta:

 

”Asuintalojen porraskäytävät säädettäisiin nimenomaisesti kuulumaan kotirauhan piiriin. Kotirauhan ulkopuolelle jäisivät siten kerrostalon ulko-oven ulkopuoliset alueet. Vaikka kerrostalojen pihat eivät suoraan olisikaan kotirauhan piirissä, pihalla meluaminen voisi tulla rangaistavaksi kotirauhan häirit-semisenä silloin, kun ehdotetun 1 §:n 2 kohdassa tarkoitettua häiriötä aiheutetaan asunnoissa oleskele-ville henkilöille.

 

Välitöntä suojaa annettaisiin asukkaiden yksityisaluetta oleville piha-alueille niihin kuuluvine raken-nuksineen. Omakotitalojen tontit ovat tyypillisesti tällaisia alueita. Pienehköissä asunto-osakeyhtiöissä on myös mahdollista, että yhtiön omistamat piha-alueet on joko yhtiöjärjestyksessä tai sopimalla jaettu eri asuntojen asukkaiden yksityisalueisiin. Tällaiset rivitalon tai pienkerrostalon eri asuntojen piha-alueet nauttisivat kotirauhan suojaa myös muihin yhtiön tiloissa asuviin henkilöihin nähden.

 

Selvyyden vuoksi lainkohdassa mainitaan myös rakennukset, jotka välittömästi liittyvät asukkaiden yksityisaluetta oleviin pihoihin. Muun kuin asumiseen tarkoitetun rakennuksen kuulumista kotirauhan suojan piiriin ei määrää sen laatu vaan sijainti kotirauhan suojaan kuuluvalla piha-alueella. Rakennuk-set kuuluisivat piha-alueelle esimerkiksi silloin, kun piha-alue muodostuu niiden ja asunnon välille. Tällaisia piharakennuksia ovat tavallisesti esimerkiksi aitat, autotallit, saunat ja varastorakennukset. Rivitalon tietylle asukkaalle kuuluva autotalli olisi siten kotirauhan suojaama, jos se kiinteästi liittyy hänen asuinrakennukseensa tai sen yksityisaluetta olevaan pihaan.

 

Kotirauhan suojamaa aluetta ei voi omatoimisesti muita sitovasti laajentaa tässä määriteltyä suurem-maksi ja siten kaventaa jokamiehen oikeuksia esimerkiksi aitaamalla aluetta tai asettamalla ’pääsy kielletty’ -kylttejä.” (HE 184/1999.)

 

Julkisrauhan rikkomisella tarkoitetaan mm. sitä, että joku ”oikeudettomasti tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokous-tilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle pi-ha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien käytössä olevalle alueelle, jolla liik-kuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty” (RL 24:3.1).

 

Yksityisen tien käyttöä voidaan rajoittaa: ”Tieosakkaat taikka tiekunta voivat yleisesti kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön tai työkoneiden kuljettami-sen niiltä, joilla ei ole oikeutta tiehen.” (L yksityisistä teistä 80 § 3 mom.)

 

On huomattava, että tien käyttö voidaan kieltää vain moottori- ja hevosajoneuvoilta. Kävelyä ja polku-pyöräilyä ei voi kieltää. Moottoriajoneuvolla ajoakaan ei voi kieltää, jos valtio tai kunta avustaa tien kunnossapidossa tai osallistunut tien rakentamiseen tai parantamiseen viimeisten kymmenen vuoden aikana:

 

”Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama on voimassa tiestä, jonka kunnossapidosta kunta vastaa kustannuksellaan.” (L yksityisistä teistä 96 § 1 mom.)

 

”Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien parantamisessa tai uuden tien rakentamisessa taikka tie on tehty kokonaan tai osaksi kunnan varoilla, on kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päättymi-sestä lukien noudatettava, mitä 1 momentissa säädetään tien käyttämisestä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan toimintaan tai liikenteeseen.” (L yksityisistä teistä 96 § 2 mom.)

Link to comment

Kaikkia kieltomerkkejä ei yksityisteillä välttämättä tarvitse noudattaa. Kiellon laillisuuden selvittäminen maastossa on kuitenkin vaikeaa. Ei kai etukäteen tarvitse ottaa selvää, onko joku tie saanut avustusta viimeisen kymmenen vuoden aikana.

 

Ajokieltoa koskevan liikennemerkin pystyttäminen edellyttää kunnanhallituksen päätöstä. Kunnan suostumusta ei tarvita tien kunnon tai tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.  Mikä tahansa plakaatti, jossa kielletään muita kuin tieosakkaita käyttämästä tietä ei siis velvoita tienkäyttäjiä. Vain liikenneministeriön päätöksen mukaiset liikennemerkit ovat laillisia ja niiden vastaisesta ajosta voidaan rangaista.

 

Mikäli mökkitielle tai marjastusreiteille alkaa ilmestyä ihmeellisiä ajokieltoja, sellaisen laillisuuden voi parhaiten tarkistaa kyseisen kunnan tielautakunnan sihteeriltä.

 

Risto Tuori

http://www.advonet.fi/tuori-law/kaikille_t...i_menemista.rtf

Luonnonsuojelulaki kieltää jokamiehenoikeuksien käyttöä rajoittavien kylttien asettamisen maastoon. Elikkä sellaiset yksityishenkilöiden asettamat taulut ovat yleensä laittomia eikä niitä tarvitse noudattaa. "Yksityisalue" -kyltti on laillinen, koska siinä ei ole kulkukieltotoivetta.

 

Ylitarkastaja Pekka Tuunanen,

ympäristöministeriö

Toisaalta, vaikka jonkun tien ajokiellon tietääkin laittomaksi, ainahan on parempi ettei tielle mene, jos voi yhtä hyvin käyttää muuta reittiä.

Link to comment
Kesällä totesin, että eräs kätkö oli sijoitettu julkisrauhan suojaaman rakennuksen lukitulle ja aidatulle piha-alueelle. Kätkön tekijä ei ilmeisesti ollut ajatellut, että paikka on kielletty, vaikka kätköön voikin ehkä ylettyä aidan ulkopuolelta. Myöhemmin havaitsin, että toinen kätkö oli sijoitettu kymmenkunta metriä rakennustyömaan aidan sisäpuolelle ja aidassa lukee: ”Työmaa-alue. Pääsy kielletty.” Näiden kokemusten jälkeen näin tarpeelliseksi koota tämän tietopaketin kotirauhasta, julkisrauhasta ja niihin liittyvistä asioista.

Kiitos Mesu, asiallisen tietopaketin olit kasannut! :lol:

 

Mutta mikäs on noiden kahden mainitsemasi kätkön tilanne nyt? Reviewerina minun on puututtava noihin, jos ne ovat vielä samoilla paikoilla.

Link to comment

Tämän päivän netti-Iltalehdessä on juttua mopoilijapojista, joista yksi loukkaantui ajettuaan yksityistien sulkevaa ketjua päin.

 

Periaatteessa yksityistien omistaja voi rajoittaa tiellä kulkua. Myös yksityistiellä tulee noudattaa tieliikennelain asetuksia, joten liikennemerkit tulee olla liikennemerkkien oloisia ja näköisiä ja väritykset pitää olla säädösten mukaisia. Kun yksityistie suljetaan, paikalla pitäisi olla kieltotaulu, jolla osoitetaan, että tie ei ole yleisessä käytössä.
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Followers 0
×
×
  • Create New...