Jump to content

Metsähallituksen Kanta Geokätköilyyn


Anneli & Ilkka
Followers 0

Recommended Posts

Tässä keskusteltavaksi Metsähallituksen laatimat pelisäännöt geokätköilylle Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla. Teksti on laadittu Metsähallituksen intraa varten, jossa se on koko henkilökunnan ulottuvilla. Siihen voi siis vedota kätköä perustaessaan.

 

Toivon, että geokätköiljät ottavat pelisäännöt nyt positiivisessa hengessä vastaan. Tämä on ainakin minusta hieno kannanotto viranomaiselta, joka hallinnoi melkein kolmannesta Suomen alueesta. Metsähallituksen edustaja on luvannut seurata täällä foorumilla käytyä keskustelua. Lähettäkää siis kommenttejanne tänne. Varmimmin palaute menee oikeaan osoitteeseen Luontoon.fi-palautesivun kautta.

 

terv. Anneli

 

---------

Geokätköily Metsähallituksen mailla

 

Geokätköily on harrastus, jossa satelliittipaikantimen ja internetissä olevien koordinaattien sekä kätkökuvausten avulla etsitään maastoon muiden harrastajien piilottamia kätköjä. Kätköt ovat yleensä muovirasioita, joiden koko vaihtelee filmipurkin ja muutaman litran pakasterasian välillä. Kätkö sisältää yleensä lokikirjan, kynän sekä pieniä vaihtotavaroita. Geokätköilylle on laadittu omia pelisääntöjä, joiden mukaan mm. maanomistajalta kysytään aina lupa kätkön perustamiseen ja luonnon roskaaminen toiminnan yhteydessä on ehdottomasti kiellettyä (www.geocaching.com). Harrastajien verkkosivuilta on pääteltävissä, että kätköjä on tähän mennessä perustettu Suomeen runsaat 1700 kappaletta. Geokätköilijät ovat syksyllä 2005 pyytäneet Metsähallitukselta kannanottoa toimintaan Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla. Ympäristöministeriön myönteinen kanta heillä on jo tiedossa.

 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Sen perustehtäviä on toimittaa puuta metsäteollisuudelle ja hoitaa pääosaa Suomen luonnonsuojelualueista. Lisätietoa on verkkosivulla www.metsa.fi

 

Metsähallitus suhtautuu hallinnassaan olevilla valtion alueilla tapahtuvaan geokätköilyyn myönteisesti, koska harrastus osaltaan houkuttelee ihmisiä liikkumaan luonnossa. Tämän hetkisen kätkö- ja harrastajamäärän perusteella on epätodennäköistä, että toiminnasta koituisi juurikaan sen suurempia haittoja kuin muustakaan vastaavasta luonnossa liikkumisesta, esim. marjastuksesta ja sienestyksestä. Myös Metsähallitus hyötyisi, jos kätkön perustamiseen liittyisi jokin paikalliseen luontoon, sen historiaan, kulttuuriperintöön, virkistysmahdollisuuksiin tms. liittyvä oppimista ja ymmärrystä lisäävä teemoitus tai näkökulma.

 

Metsähallitus edellyttää kuitenkin kaikilla hallinnassaan olevilla alueilla, että kätköt perustetaan ympäristövastuullisesti, aiheuttamatta haittaa ja häiriötä luonnolle ja muille alueiden käyttäjille. Mikäli kätköt liittyvät maastossa oleviin erilaisiin rakenteisiin (esim. rakennukset portaat, sillat, laiturit, opastustaulut jne.) rakenteita ei saa vahingoittaa.

 

Geokätköjä voidaan perustaa Metsähallituksen hallinnoimille alueille seuraavilla ehdoilla:

 

Kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet

 

Geokätkön perustamisesta tulee ilmoittaa Metsähallituksen ao. luontopalvelualueelle. Toimipaikkojen yhteystiedot on mm.verkkosivulla www.metsa.fi/yhteystiedot. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kätkön perustajan oikea nimi ja yhteystiedot, kätkön sijainti riittävällä tarkkuudella ja tunnistetiedot, joiden avulla kätkö on identifioitavissa harrastajien verkkosivuilta. Kätkön vihjeessä ja itse kätkössä on kerrottava, että kätkö on luonnonsuojelualueella, miten rauhoitusmääräykset mahdollisesti vaikuttavat kätkön etsijään, ja lisäksi linkki www.luontoon.fi-sivuille. Metsähallitus voi pyytää kätköilijää poistamaan kätkön, mikäli sen havaitaan olevan sopimattomassa paikassa, esim. alueen kulumiselle herkissä osissa tai kohteessa, jonka jotain kasvi- tai eliölajia halutaan erityisesti suojella. Kätköjä ei saa perustaa luonnonsuojelualueiden liikkumisrajoitusosiin.

 

Muut alueet (erämaa-alueet, retkeilyalueet, talousmetsät)

 

Geokätköjä voidaan perustaa harrastajien laatimia pelisääntöjä ja yllä olevia periaatteita noudattaen ilman, että niistä tarvitsee ilmoittaa Metsähallitukselle. Metsähallitus ei luonnollisestikaan ota kätköjä huomioon toiminnassaan eikä vastaa mahdollisille kätköille erilaisen toiminnan yhteydessä koituvista mahdollisista vahingoista.

---------------------

Link to comment

Metsähallitus oli saanut kätköilystä varsin oikean mielikuvan.

 

Siis seuraavien alueiden kätköt vaativat tämän mukaan ilmoituksen metsähallitukselle:

 

Kansallispuistot

Luonnonpuistot

Muut suojelualueet

 

Ja muualle sopii laittaa purkkeja hyvällä maulla täysin vapaasti! :lol:

 

EDIT: Tarkennettu semantiikkaa.

Edited by hikerbiker...
Link to comment

Kootut selitykset ja täydennykset:

 

"Siis seuraavien alueiden kätköt vaativat tämän mukaan erityisluvat:"

 

Kyse on ilmoituspyynnöstä, ei luvasta (joka käsitellään, arkistoidaan, saatetaan tiedoksi jne...). Eipä tähän asiaan kaivata byrokratiaa, kustannuksia eikä siis haluta työllistää ketään kummallakaan puolella työpöytää yhtään sen enempää kuin on pakko. Silti tulee toki olla jokin keino varmistaa myös suojelutavoitteiden toteutuminen luonnonsuojelualueilla.

 

Metsähallitusta julkisisten hallintotehtävien osalta sitoo valtion maksuperustelaki ja ympäristöministeriön hallinnonalan maksuasetus. Jos kätköiltä edellytettäisiin lupa, kohteesta riippuen osasta luvista olisi todennäköisesti myös perittävä hakijalta maksu, joka tuntuu ehkä vähän tarpeettomalta tähän toimintaan suhteutettuna.

 

Lähtökohtaisesti kyse ei oikeastaan luonnonsuojelualueillakaan ole siitä että saako sen "luvan" vai ei, vaan lähinnä vain pyrkimys ohjata toimintaa sopiviin paikkoihin, joita varmaan löytyy esim. jokaisesta kansallispuistosta. Ilmoituksen perusteella mahdolliset haitallisiksi havaitut kätköt luonnonsuojelualueilla pyritään lähinnä siis siirrättämään sopivampaan paikkaan. On toki selvää ettei kätköjä voi perustaa lainkaan alueille, joissa ei liikkumista sallita muutenkaan.

 

Toistaiseksi Metsähallituksen ehdotus on siis esitetty ja oikeastaan on kätköilijöistä itsestään kiinni että voidaanko asiassa edetä tällaisella linjalla vai tarvitaanko esim. lupia ennakkoon. Jos tulee niitä haittoja, voi meille tätä asiaa valmistelleille tulla hankaluuksia perustella nyt otettua kantaa jatkossa.

 

"Kansallispuistot (linkki Luontoon.fi verkkopalveluun ao. kohtaan)

Luonnonpuistot (linkki Luontoon.fi verkkopalveluun ao. kohtaan)

Muut suojelualueet (linkki Luontoon.fi verkkopalveluun ao. kohtaan)

 

Ja muualle sopii laittaa purkkeja hyvällä maulla täysin vapaasti!"

 

Kannattaa huomata ettei sinänsä mittava Luontoon.fi verkkopalvelu ole kattava tietolähde eri luonnonsuojelualueista. Se on luontoretkeilijän tietolähde, jonne kohteita on viety tässä mielessä tärkeysjärjestyksessä, ensimmäisenä kaikki kansallispuistot ja valtion retkeilyalueet. Esim. luonnonpuistoista kohtaan Muut suojelualueet on viety vain ne, joissa on mahdollista retkeillä. Siten verkkopalvelua ei voi käyttää ajatuksella että jos ei aluetta löydy sieltä tietystä kohtaa, homma on vapaata. Valtiolla on itse asiassa useita satoja sellaisia luonnonsuojelualueita, joita ei ainakaan toistaiseksi löydy verkkopalvelusta eikä mistään esitteistäkään yms aineistoista: niissä ole retkeilyyn liittyviä rakenteita eikä vuositasolla merkittävästi kävijöitäkään. Vastaavasti yksityismailla oli v. 2004 n. 3500 luonnonsuojelualuetta, niiden osalta tulee kääntyä alueellisten ympäristökeskusten puoleen eikä tekemämme linjaus sido heitä.

 

Kannattaa myös huomata että perustettavien uusien - tällä hetkellä määrältään ilahduttavan runsaslukuisten - luonnonsuojelualueiden tietyt perustamiseen liittyvät työt kuten kiinteistönmuodostus, rajojen merkintä ja järjestyssääntöjen laadinta kestää usein käytännössä pitkäänkin (lue= vuosia), joten valitettavasti vastaan voi tulla käytännön tilanteita, joissa ei ole helppoa tietää ollaanko suojelualueeella eli tuleeko kätköstä ilmoittaa vai ei. Käytännössä asia ei selviä kuin kysymällä paikallisesta alueyksiköstämme asian tietävältä henkilöltä. Toisaalta ratkaisumme maan ylivoimaisesti suurimpana yksittäisenä maanomistajana mahdollistaa kätköilyn hyvällä omalla tunnolla lupia kyselemättä miljoonilla hehtaareilla, nuo suojelualueet ei ole kuin murto-osa pinta-alasta!

 

Annelin esille tuomat pelisäännöt on viety Metsähallituksen intranettiin 10.11. joten ovat olleet eilisestä lukien myös koko henkilöstön nähtävissä koko maassa.

 

Toivotan omasta ja organisaatiommekin puolesta hyvää jatkoa kaikille geokätköilijöille koko maassa, tervetuloa vaikka joukollakin virkistäytymään eri tavoin valtion maille & vesille. Siellä saa roppakaupalla sitä aina tarpeellista G(reen)-vitamiinia, useimmiten jopa ihan ilmaiseksi!

 

terv. Tapani Mikkola

Asiakaspalvelupäällikkö

Metsähallitus / luontopalvelut / keskusyksikkö

 

P.S. Olen täydentänyt tätä viestiä ensimmäisen julkaisemisen jälkeen.

Edited by Team GeoMarmots
Link to comment

Kiitokset Annelille ja Pekka R:lle että pelisäännöt on nyt liitetty verkkosivuille eikä info jää yksin tämän säikeen varaan. :ph34r:

 

Paljoa kysymyksiä ja kommentteja ei ole sitten pelisääntöjen julkaisemisen ilmeisestikään meille päin tullut, mutta joitain pohdittuja asioita kuitenkin tässä kaikille yhteisesti:

 

- Jos joku kaipaa käytännön esimerkkiä, niin Kolo by Lemmenjoki (GC8E7E) -kätkökuvauksessa on nyt ne pelisäännöissä mainitut linkit verkkopalveluumme laitettu suomeksi ja englanniksi: tavoitteenahan on siis tarjota kaikille kätkökuvausta tutkaileville nettilinkki juuri siihen aineistoon, josta näkyy ne ao. kansallispuiston (tai muun verkkopalvelussamme kohdekuvauksen omaavan alueen) eri palvelut, ohjeet ja rajoitukset alueella liikkujille, lisätietolähteet yms. tiedot.

 

- verkkopalvelussamme olevat valokuvat, piirrokset, kartat, erilaiset (rekisteröidyt) tunnukset yms. ovat tekijänoikeudellista aineistoa ja toisin kuin välillä luullaan, netti ei tee poikkeusta tässä mielessä. Teemme esim. verkkopalvelussamme olevista valokuvista aina käyttöoikeussopimuksen ao. käyttöön ja maksamme myös korvauksen kuvien oikeudet omaaville. Jos siis vaikkapa näitä kuvia kopioi jonnekin aivan muualle, pitää niiden käytöstä sopia suoraan kuvan oikeudet omaavan (yleensä kuvaajan) kanssa. Samaten mm. karttojen osalta se käyttöoikeus voi osin olla ostettu esim. maanmittauslaitokselta, Genimapilta tms. eikä näidenkään aineistojen osalta hankkimamme käyttöoikeus edes mahdollista edelleenlevitystä eli emme voi lupaa antaa vaikka joku sitä keksisi kysyäkin. Esim. kansallispuistojen ja retkeilyalueiden tunnuksien osalta lupaa muille/muuhun käyttöön ei myöskään hevillä käytännössä anneta - kuten ei liene hetikään aina muutkaan organisaatiot näe tarkoituksenmukaiseksi tehdä omien tunnustensa osalta!

Pelisäännöissä suosittelemme liittämään kätkökuvaukseen jonkinlaisen alueen luontoon, historiaan retkeilymahdollisuuksiin tms. viittavan teemoituksen. Emme tule puuttumaan, jos joku käyttää ilman lupaa kysymättäkin verkkosivuillamme olevaa ao. tekstiä esim. muuten asianmukaiseen kätkökuvaukseen ilman että tekstiä on edes juurikaan muutettu, kunhan sen sisältö vain ei vain vääristy, lähde mainitaan ja siis vielä linkillä viitataan verkkopalveluumme. Mutta nuo edellä mainitut valokuva-, kartta- ja tunnusesimerkit on hankalampia ratkaista ed. syistä.

 

- ne erilaiset luonnonsuojelualueet ja kaikki muutkin Metsähallituksen hoidossa olevat valtion maat näkyy eri väreillä rajauksineen myös ns. metsäkartoissa, mittakaava tiekarttaa vastaava 1:200 000, 23 eri lehteä kattaa koko maan. Tieto on yhtä ajantasalla kuin miten vanha karttalehti on kyseessä, yleensä kai muutaman vuoden takaa korkeintaan. Pohja-aineistona on Genimapin tiekartta-aineisto, joten jos on vaikkapa muutenkin ostamassa perinteistä paperista tiekarttalehteä, saattaakin kannattaa ostaa ennemmin se Metsäkartta niin saa lisäinfoa samalla kun sen tiekartan. Nuo on painettu ensisijaisesti sisäiseen käyttöömme, mutta ostaa voi vapaasti kuka tarvitsee. Hinta on 15 e lehti ja tilata voi esim. postimyynnistämme, 0205 64 7701, natureinfo "ät" metsa.fi (en laita täydellistä sähköpostiosoitteita näkyviin - tiedätte kyllä miksi...).

 

Tapani Mikkola

Asiakaspalvelupäällikkö

Metsähallitus

Luontopalvelut / keskusyksikkö

Edited by Team GeoMarmots
Link to comment

Heips,

 

Ympäristöministeriö on uudessa Nuuksion Kansallispuiston käyttö- ja hoitosuunnitelmassa jättänyt vahvistamatta Metsähallituksen suunnittelemat kilpailuja ym tapahtumia koskevat kiellot ja rajoitukset.

 

Vahvistettu suunnitelma löytyy Ympäristöministeriön sivuilta ja myös Hesarihan uutisoi asiaa tänään.

Voisi varmaan luulla että päätöksellä olisi jonkinlainen ennakkopäätöksen luonne kaikkien suojelualueiden osalta.

Link to comment

Hyvä uutinen, että kansallispuiston käyttö on vapaampaa. Jos suunnistus ja muut maastokilpailut ovat sallittuja, on varmaan myös geokätköily.

Yli 50 osanottajan tapahtumiin tarvitaan lupa, jossa määritellään ehdot ja ympäristönäkökohdat. Herkkien luontokohteiden kiertämisestä ja rajaamisesta käytön ulkopuolelle sovitaan Metsähallituksen kanssa.

Link to comment

Hyvä uutinen, että kansallispuiston käyttö on vapaampaa. Jos suunnistus ja muut maastokilpailut ovat sallittuja, on varmaan myös geokätköily.

Yli 50 osanottajan tapahtumiin tarvitaan lupa, jossa määritellään ehdot ja ympäristönäkökohdat. Herkkien luontokohteiden kiertämisestä ja rajaamisesta käytön ulkopuolelle sovitaan Metsähallituksen kanssa.

 

Saamastani topicin aikanaan avanneen Annelin pyynnöstä vastaan työroolissa nopsasti. Pidätän oikeuden täsmentää tätä asiaa myöhemmin jos tarvis tulee.

 

Asiassa oli astetta yleisempikin painotus ettei ls-alueiden rauhoitusmääräyksissä kategorisesti tule kieltää nimettyjä harrastuksia tai lajeja, ei myöskään rajoittaa tapahtumia kaavamaisesti niiden osanottajamäärän perusteella, vaan tulee kiinnittää huomio lajista tai harrastuksesta riippumatta nimenomaan sen ympäristövaikutuksiin ja erityisesti Nuuksion kohdalla toiminnan sopimiseen myös muuhun alueella tapahtuvaan luonnon käyttöön. Kieltojen sijaan luvan hakija ja alueen haltija yhdessä sopivat ja neuvottelevat sellaisesta toiminnasta, jonka vaikutukset voivat olla ongelmallisia alueen luonnonsuojelutavoitteiden toteutumiselle.

 

"Kansallispuiston käyttö" ei siis ehkä ole sen "vapaampaa" kuin ennenkään, vaan kyse on enemmänkin siitä millä periaatteella näitä asioita tulee kirjata rauhoitusmääräyksiin. Laaditut kätköilyn pelisäännöt ennakkoilmoittamisineen ja sen myötä tapahtuvaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuvina ovat tässä hengessä tehtykin eli ok.

 

Tapani Mikkola

Metsähallitus

Luontopalvelut

Edited by Team GeoMarmots
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Followers 0
×
×
  • Create New...