Jump to content

Fin: Yksityistiet


Tervas

Recommended Posts

Sattuipa löytymään virallinen dokumentti yksityisteistä:

 

1.1. Yksityistien määritelmä

Yksityistiet ovat nimensä mukaisesti yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden

ylläpitämiä yksityisiä teitä. Vastaavasti yleisiksi teiksi kutsutaan valtion (Tiehallinnon) toimesta

ylläpidettäviä yleisiä teitä. Kunnat puolestaan vastaavat asemakaava-alueiden katujen tekemisestä

ja ylläpidosta.

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kiinteistöjen omat tiet, sopimustiet ja toimitustiet.

1. Kiinteistöjen omat tiet

  Yhden kiinteistön alueella kulkevia teitä, esim. tie isommalta tieltä talolle, viljelystie,

tie järven rantaan jne.

  Vain yksityisessä käytössä eli käyttö on sallittu vain kiinteistön omistajalle tai haltijalle.

Maanomistajan luvalla tai luvallisella asialla ollessaan tie voi olla myös muiden käytössä.

  Ylläpidosta vastaa kiinteistönomistaja itse.

  Eivät kuulu yksityistielain piiriin.

2. Sopimustiet

  Tien käyttäjinä ja ylläpitäjinä vain sopimuskumppanit. Sopimustie syntyy kirjallisella

tai suullisella sopimuksella, jolla jollekin kiinteistölle myönnetään tienkäyttöoikeus

(esim. tie venevalkamaan). Sopimus voi olla myös vastavuoroinen, esimerkkinä usean

kiinteistön alueella kulkeva tie, jota käyttävät kaikki tienvarren kiinteistöt.

  Tällainen sopimus sitoo ainoastaan niitä, jotka ovat sen tehneet tai hyväksyneet sekä

heidän perillisiään. Sopimukseen perustuva tienkäyttöoikeus voidaan muuttaa pysyväksi

vain toimitusinsinöörin pitämässä toimituksessa (tierasite).

  Tiet eivät kuulu yksityistielain piiriin. Ainoastaan tien lakkauttaminen täytyy tapahtua

yksityistielain mukaisesti.

3. Toimitustiet

  Ovat jossakin virallisessa toimituksessa perustettuja teitä, kuten esimerkiksi yksityistielain

mukaisessa tietoimituksessa perustetut tiet, vanhan jakolain mukaisesti aikanaan

perustetut rasitetiet sekä yleisenä tienä lakkautetut ja tietoimituksessa yksityisiksi

teiksi muutetut tiet.

  Ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä, mutta käytännössä voivat palvella

myös yleistä liikennettä (esim. tiet, jotka palvelevat läpikulkureittinä).

  Tieosakkaat vastaavat yhdessä ylläpidosta.

  Tiehallinto tai kunta ei voi olla tieosakas (paitsi jos omistaa tien varrella olevan alueen).

Seudullinen yksityistieverkon

kehittämissuunnitelma 21.12.2004

6

  Kuuluvat yksityistielain piiriin.

  Voidaan jakaa edelleen kahteen luokkaan:

3a. Järjestäytynyt toimitustie: Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta.

Tällöin tiekunnan asioista päätetään tiekunnan kokouksessa.

3b. Järjestäytymätön toimitustie: Tiekuntaa ei ole perustettu. Tällöin tieosakkaiden

on oltava yksimielisiä tehtävistä päätöksistä.

Yksityistielain mukainen yksityistie ei välttämättä edellytä, että se on maastossa olemassa,

vaan oleellista on, että tieoikeudet ovat olemassa. Yksityistiehen voi siten kuulua myös osia,

jotka eivät ole enää käytössä. Esimerkiksi vanha metsittynyt tienpohja voi olla osa yksityistietä.

Käyttötarkoitukseltaan yksityisteitä on monenlaisia. Usein ne palvelevat vakituista tai vapaaajan

asutusta. Asuttuja yksityisteitä Suomessa on yli 100 000 km. Yksityisteistä on lisäksi

sanottu yksityistielain 5 §:ssä, että yksityinen tie voi olla myös polkutie tai sellainen tie, jota

käytetään ainoastaan talvisaikaan taikka pääasiassa metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia

varten rakennettu tie (metsäautotie) tai muu vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitettu tie.

Rakennettuja metsäautoteitä maassa on noin 120 000 km. Vähäisempiä metsäteitä, viljelysteitä

ja muita kiinteistöjen omia teitä on noin 130 000 km. (Selvitys yksityisteiden tienpidon

erilaisista toimintamuodoista, luonnos, LVM 2003). Vertailun vuoksi todettakoon, että yleisiä

teitä on noin 79 000 km ja katuja noin 25 000 km (Tilastokeskus 2003).

1.2. Yksityisteitä koskeva lainsäädäntö

Yksityisteitä on käsitelty mm. seuraavissa laeissa:

  Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Yksityistielaki (YTL) säätelee periaatteita, joiden nojalla yksityisiä teitä ylläpidetään,

miten yksityistien osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet määritellään ja muun muassa,

miten osakkaiden päätöksenteko toteutuu. Laissa säädellään lisäksi esimerkiksi valitusmenettelystä,

kuntien ja valtion tehtävistä yksityisasioissa, korvauksista ja tieoikeuden

perustamisesta. (Fagerlund: Tiekunta).

  Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä 21.12.2000/1267

Asetus säätelee mm. tietoimitusta sekä valtion osallistumista tienpidon kustannuksiin.

  Laki yleisistä teistä 21.5.1954/243

Laissa on säädetty yksityisen tien muuttamisesta yleiseksi tieksi samoin kuin yksityisen

tien ottamisesta yleisen tien osaksi (esimerkiksi yksityistiejärjestelyjen yhteydessä)

ja yksityisen tien liittymisestä yleiseen tiehen.

Parhaillaan on valmisteilla yleisistä teistä annetun lain korvaava uusi maantielaki. Se

ei kuitenkaan ole tuomassa erityisiä muutoksia yksityisteihin liittyviin säännöksiin.

  Asetus yleisistä teistä 30.12.1957/482

Asetuksessa on säädetty yksityisen tien muuttamisesta yleiseksi tieksi.

  Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132

Laissa on säädetty kunnan oikeudesta yksityisen tien alueeseen (92 §): ”Jos yleiskaava-

alueella yksityisistä teistä annetun lain (358/1962), jäljempänä yksityistielaki, 1

§:n mukainen yksityinen tie tai tie, jonka maanomistaja on yhdyskuntarakentamisen

yhteydessä varannut tiealueeksi, sijaitsee sellaisella alueella, joka kaavan mukaan on

Seudullinen yksityistieverkon

kehittämissuunnitelma 21.12.2004

tarkoitettu liikenneväyläksi, kunnalla on oikeus korvauksetta panna kuntoon tiealue

siihen kuuluvine ojineen ja asettaa siihen johtoja sekä luovuttaa se yleiseen liikenteeseen.”

Asemakaava-alueella kunta saa omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään

kuulu, kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella (94 §). Maanomistajalla

ei ole oikeutta saada korvausta yksityistielain 1 §:n tarkoittamasta yksityistiestä,

jos tie osoitetaan asemakaavassa katualueeksi (104 §).

  Tieliikennelaki 3.4.1981/267 ja tieliikenneasetus 5.3.1982/182

Tieliikennelaki ja –asetus säätelee mm. liikennemerkkien käyttöä. Tieliikenneasetuksessa

on säädetty myös yksityistien tai yksityistien varrella olevan kohteen opastuksesta.

  Kiinteistönmuodostamislaki 12.4.1995/554

Yksityistielaissa on useassa kohdassa viitattu kiinteistönmuodostamislakiin mm. rasitteiden

ja tietoimituksen menettelyjen osalta.

1.3. Tienpitäjän vastuu

Tienpitäjän vastuulla tarkoitetaan vastuuta tien pitämisestä liikenteen edellyttämässä kunnossa

sekä vastuuta mahdollisesta vahingonkorvauksesta tapauksessa, jossa tiellä kulkijalle

on sattunut tieolosuhteista aiheutunut vahinko. Sekä vastuu yksityistien kunnosta että vahingonkorvausvastuu

perustuvat alla olevaan lainkohtaan. Vahingon sattuessa mahdollinen vahingonkorvausvelvollisuus

on tapauskohtaisesti harkittava; lainsäädäntö ei yksiselitteisiä

normeja tien kunnolle aseta.

Yksityisteitä koskevan lain 7 §:ssä sanotaan, että ”Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa

kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta

aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia.” Yksityistielaki ei koske kiinteistöjen

omia teitä eikä sopimusteitä vaan ainoastaan toimitusteitä.

Tienpitäjän vastuu ei ole sopimuksin siirrettävissä. Myös silloin, jos tien kunnossapito on sovittu

jonkin toisen tahon hoidettavaksi, tienpitovastuu säilyy tieosakkailla.

1.4. Yksityisen tien käyttöoikeuden rajoittaminen

Yksityistielaissa on määritelty tien pitäjän oikeudet säädellä liikkumista tiellä. Lain perusteella

toimitustien pitäjä saa kieltää moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ja hevosajoneuvolla tapahtuvan

liikenteen ulkopuolisilta. Yksityistien pitäjä ei kuitenkaan voi yksityistielakiin nojautuen

kieltää tiellä kävelyä, ratsastusta, pyöräilyä tai hiihtämistä. Sen sijaan esimerkiksi mopolla

ajon voisi yksityistien pitäjä yksityistiellä kieltää. Tiekunnalla ei kuitenkaan ole ilman kunnan

suostumusta em. kieltämisoikeutta, jos tiekunta saa valtion tai kunnan kunnossapitoavustusta

tai jos tie on hoitosopimuksella kunnan hoidossa.

 

Eli yksityistielle ei todellakaan ole ulkopuolisilla luvatta asiaa muuten kuin kävellen, ratsastaen, pyöräillen tai hiihtäen.

Ainakin täytyisi ottaa etukäteen selvää onko tielle asetettu kulkurajoituksia/helpotuksia, ei kovinkaan kätevää satunnaiskulkijalle.

Olisikin ihanteellista jos tällaisen tien varrelle asetettujen kätköjen kuvauksessa ilmoitettaisiin saako tiellä ajaa vai ei.

Link to post

Pykälissä sanotaan myös: "Tien käyttöä rajoittava kielto on annettava tiedoksi tien varrelle asetetussa selvästi näkyvässä kieltotaulussa tai ilmoittamalla kielto todisteellisesti sille, jota vastaan se halutaan saattaa voimaan." Ja tämähän löytyy tuolta Finlex palvelun puolelta.

Edited by TeamMH
Link to post

Eli yksityistielle ei todellakaan ole ulkopuolisilla luvatta asiaa muuten kuin kävellen, ratsastaen, pyöräillen tai hiihtäen.

Ainakin täytyisi ottaa etukäteen selvää onko tielle asetettu kulkurajoituksia/helpotuksia, ei kovinkaan kätevää satunnaiskulkijalle.

Olisikin ihanteellista jos tällaisen tien varrelle asetettujen kätköjen kuvauksessa ilmoitettaisiin saako tiellä ajaa vai ei.

Kukahan tietäisi mistä tuo tieinfo olisi löydettävissä ??

Maanmittauslaitokseltako ?? Silloin se on helposti maksullista !!

Ratkaisevaa on myös se saako tieosuuskunta kunnalta avustusta tienpitoon.

 

Onneksi sentään tänä EU-aikana lähes kaikilla teillä on uniikki NIMI !!

Link to post

Tienkäyttäjän ei tarvitse arvata tai jostain muualta selvittää, saako tietä käyttää. Kielto on osoitettava merkillä tai vastaavalla tavalla. Ja tuskin rangaistustakaan heti rapsahtaa, jos väärälle tielle eksyy.

Tietenkin sitten on erikseen pihapiiri ja vastaavat joille ei saa mennä ilman asiaa.

Link to post

Tarkoitinkin kätkönpiilottajaa joka haluaisi etsijöitten helpotukseksi kuvauksessa kertoa tai tiedottaa siitä että kätkölle vievää tietä voi/ei voi ajaa ja pysäköitikin onnistuu koordinaateissa nXX / Iyy.

Kaiken vaivan takana siis tarkoitus aiheuttaa mahdollisimman vähän kiistoja maanomistajien tai tieosakkaiden kanssa.

Link to post
Tarkoitinkin kätkönpiilottajaa joka haluaisi etsijöitten helpotukseksi kuvauksessa kertoa tai tiedottaa siitä että kätkölle vievää tietä voi/ei voi ajaa ja pysäköitikin onnistuu koordinaateissa nXX / Iyy.

Tietenkin jos tietää tien olevan yksityistien sekä, että sille on asetettu liikenne rajoituksia eikä asiaa ole siis merkein ilmaistu ei siitä mainitseminen varmaankaan olisi pahitteeksi.

Link to post

Joo, ajattelinkin asiaa noin yleisemmältä kannalta eli muidenkin kuin kätköilijöiden.

Toinen hyvä asia on ilmaista, että kannattaako jollekin sivutielle ylipäätään lähteä esimerkiksi autolla tai voisiko se vain kaksipyöräisellä onnistuakin.

Kelirikkojen ennakointi on hankalaa, se voi tehdä hommasta seikkailun.

Link to post

Kyllähän se kaksipyöräisellä liikkuminen olisi kovin kunnioitettavaa ja toivottavaa monestakin syystä, mutta uskallan epäillä että ainakin täällä maalla lähes kaikki kätköilyreissut taitavat tulla tehtyä pelkästään autolla, usein vielä kukin kätköilijä omallaan. Etäisyydet kätköjen välillä tahtovat muodostua niin merkittäviksi ettei monenkaan kunto riitä eikä aikaakaan tahdo mistään löytyä moiseen hyvään harrastukseen.

Link to post

Niinpä, mutta sepä onkin sitten taas MOOTTORIAJONEUVO jota taitavat koskea samat kiellot ja rajoitukset kuin nelipyöräistäkin moottoriajoneuvoa, pysäköiminen toki on helpompaa.

Toisaalta motskarilla pääsee paljon kätevämmin karkuun jos jästin kanssa keskustelu ei ota onnistuakseen ja tilanne rauhoitu, ja useimmiten jälkipuheissa kerrotaan vaan niistä motskarijengiläisistä jotka häiritsevät ihmisiä vehkeillään, kukaan ei osaa yhdistää kätköilijöitä asiaan.

Link to post
Hoo, hoo. Taisin mennä ansaan...

Mutta... En paljon enää, mutta joskus kuljin paljonkin kaksipyöräisellä jossa oli MOOTTORI... Kuntoa kyllä nostaa sekin, ainakin eräiden lihasten osalta.

Tarkoitatko siis oikean ranteen lihaksia?

Link to post
motskarilla pääsee paljon kätevämmin karkuun jos jästin kanssa keskustelu ei ota onnistuakseen ja tilanne rauhoitu, ja useimmiten jälkipuheissa kerrotaan vaan niistä motskarijengiläisistä jotka häiritsevät ihmisiä vehkeillään, kukaan ei osaa yhdistää kätköilijöitä asiaan.

Asian korjaamiseksi voisi tietysti pukea ylle nahkaliivit, joiden selkämyksessä lukee: "MC Geocaching". :ph34r:

Link to post
Kukahan tietäisi mistä tuo tieinfo olisi löydettävissä ??

Maanmittauslaitokseltako ?? Silloin se on helposti maksullista !!

Ratkaisevaa on myös se saako tieosuuskunta kunnalta avustusta tienpitoon.

Varmaan yksinkertaisinta ottaa yhteyttä geokätkökunnan tieasioita hoitavaan tahoon. Kunnissa yksityistieasioita hoitaa jokin lautakunta, esim. Espoossa teknisen lautakunnan tiejaosto, Tampereella kiinteistö- ja asuntolautakunta ja Artjärvellä maaseutulautakunta. Joittenkin kuntien nettisivuilta löytyy esim. tiejaoston sihteeri, jolta voi kysyä. Usein voi olla helpointa soittaa kunnan puhelinkeskukseen ja pyytää yhdistämään oikealle henkilölle.

 

Anneli

Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...